.

Nagradna igra "Komentiraj i osvoji"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/10) te odobrenja Ministarstva financija (KLASA: UP/I-460-02/15-01/410, URBROJ: 513-07-21-01/15-2 od 17. srpnja 2015.), Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349 donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE „KOMENTIRAJ I OSVOJI“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6, OIB 25190869349 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom “Komentiraj i osvoji“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i povećanja kvalitete usluge u poslovnim objektima Priređivača - turističkim naseljima Amarin i Villas Rubin u Rovinju (u daljnjem tekstu: poslovni objekti Priređivača).

Članak 3.

Nagradna igra održavati će se u poslovnim objektima Priređivača definiranih Člankom 2. u razdoblju od 01.08.2015. do 10.10.2015.

Članak 4.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web adresi Maistre d.d.: www.maistra.hr po odobrenju od strane Ministarstva financija RH.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi gosti poslovnih objekata Priređivača, stariji od 18 godina, neovisno o dužini trajanja boravka i vrijednosti korištenih usluga, a koji u razdoblju od 01.08.2015. do 10.10.2015. ostave komentar svojeg boravka u turističkim naseljima navedenim u Članku 2. ovog Pravilnika na slijedećim web portalima (Tripadvisor.com; Booking.com). Za sudjelovanje u Nagradnoj igri, sudionici su obvezni svoje podatke (ime, prezime i e-mail) te pripadajući komentar dostaviti na e-mail adresu contest@maistra.hr

Članak 6.

Gosti poslovnih objekata Priređivača imaju za svaki boravak pravo na jedan komentar na svakom od web portala definiranih Člankom 5.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača niti članovi njihovih užih obitelji.

Članak 8.

Nagradni fond sačinjava sljedeća nagrada:

- 1 x obiteljski odmor u smislu šestodnevnog najma apartmana u turističkom naselju Amarin (4*) u Rovinju, u sezoni 2016. , a u terminu po želji dobitnika nagradne igre, te u skladu s trenutnim mogućnostima Priređivača Vrijednost nagrade = 4.840 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 4.840 kn.

Članak 9.

Svi prikupljeni komentari će se numerirati i pohraniti u računalnu bazu podataka. Dobitnik će se odrediti na način da predsjednik komisije pritiskom tipke na računalu, u vrijeme kad se velikom brzinom izmjenjuju redni brojevi pristiglih komentara, zaustaviti to izmjenjivanje brojeva na jednom broju.

Javno izvlačenje dobitnika Nagradne igre održati će se u sjedištu Priređivača dana 12. listopada 2015. godine s početkom u 10 sati.

U slučaju da izvučeni komentar ne sadrži sve podatke o sudioniku (ime, prezime i e-mail adresu) biti će izvučen drugi komentar.

Priređivač će organizirati jedan krug izvlačenja dobitnika uz prisutnost Komisije, a o tijeku izvlačenja voditi će se zapisnik.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici Maistre u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnik nagrade biti će obaviješten o dobivenoj nagradi elektroničkom poštom u roku od osam dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, fotografiju i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11.

Dobitnici svoje nagradne boravke trebaju dogovoriti kontaktiranjem Maistra rezervacijskog centra na sljedeće kontakt podatke, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi:

Maistra rezervacijski centar
T: +385 52 800 250
E: info@maistra.hr

Ako dobitnici nagrada ne dogovore (preuzmu) svoje nagrade u rokovima navedenim u ovom članku, Priređivač će ih ponovno u roku od osam dana od isteka gore navedenih rokova obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada koji neće biti kraći od osam niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 12.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 13.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o otkazu, prekidu ili stavljanju nagradne igre u stanje mirovanja biti obaviješteni putem web adrese Maistre: www.maistra.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Članak 14.

S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10).

Članak 15.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web adresi Maistre: www.maistra.hr.

Članak 16.

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 17.

Priređivač je 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatio u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre primjenjuje se hrvatsko pravo, a nadležan je mjesno i stvarno nadležan sud prema sjedištu Priređivača.


Za Maistra d.d.

Tomislav Popović, čl. Uprave

_____________________________________________________________________________________________________

Dobitnik nagrade:

Szilvia Nemes 88069,

Tettnang, Schierlingen 4/1

Njemačka