.

Sudjeluj u on line istraživanju

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/10) te odobrenja Ministarstva financija (KLASA: UP/I-460-02/16-01/536, URBROJ: 513-07-21-01/16-3 od 9. kolovoza 2016, , Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349 donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE „SUDJELUJ U ON LINE ISTRAŽIVANJU“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6, OIB 25190869349 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom “Sudjeluj u on line istraživanju“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

Nagradna igra priređuje se kao poticaj on line istraživanju koje će provoditi GfK agencija za istraživanje tržišta, sa sjedištem u Draškovićevoj ulici 54, 10000 Zagreb, a cilj je istraživanja utvrditi tipografiju gostiju u objektima Priređivača te njihove motive dolaska pri čemu će se obraditi slijedeće teme:

 • Životni stil – vrijednosti, interesi, aktivnosti, preferencije
 • Motivi za privatna putovanja
 • Frekvencija, vrste (privatna, poslovna) i vrijeme putovanja
 • Kriteriji za odabir destinacije i smještaja
 • Način planiranja odmora, izvori informacija pri odabiru
 • Važnost različitih karakteristika smještaja (kategorija, usluge, aktivnosti, dr.)
 • Preferirane aktivnosti na odmoru
 • Korištenje tehnologije (mobilni, smart uređaji) – kroz ‘purchase journey’ i općenito
 • Evaluacija destinacija Rovinj / Vrsar
 • Socio-demografija

On line istraživanje provodit će se u poslovnim objektima Priređivača i to: Hotelu Lone, Hotelu Monte Mulini, Hotelu Eden, Hotelu Istra, Kampu Valkanela, Kampu Polari,Hotelu Pineta, Turističkom naselju Belvedere i Turističkom naselju Petalon (u daljnjem tekstu: poslovni objekti Priređivača).

Članak 3.

Nagradna igra održavati će se u poslovnim objektima Priređivača definiranih Člankom 2. u razdoblju 19.08.2016. do 22.09.2016

Članak 4.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web adresi Maistre d.d.: www.maistra.hr po odobrenju od strane Ministarstva financija RH.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi gosti poslovnih objekata Priređivača, stariji od 18 godina, neovisno o dužini trajanja boravka i vrijednosti korištenih usluga, a koji u razdoblju od 19.08.2016. do 22.09.2016. ispune on line upitnik u poslovnim objektima Priređivača pristupom na web stranicu www.gfkcroatia.com/maistra-research.
Za sudjelovanje u Nagradnoj igri, sudionici su obvezni unijeti potrebne podatke te ispuniti on line upitnik.

Članak 6.

Gosti poslovnih objekata Priređivača imaju pravo ispuniti samo jedan on line upitnik na web stranici definiranoj Člankom 5.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača niti članovi njihovih užih obitelji.

Članak 8.

Nagradni fond sačinjavaju sljedeće nagrade:

Tjedne nagrade:

 • Ukupno 5 večera od 4 slijeda za dvije osobe u restoranu Kantinon u Rovinju.
  Tjedni dobitnik će večeru moći koristiti petkom u tjednu pojedinog kola. Ukupna vrijednost 1 nagrade je 600,00 kn.

Dvije glavne nagrade:

 • 1 x petodnevni boravak u apartmanu za 4 osobe (N41) u turističkom naselju Belvedere (4*) u Vrsaru , u periodu od 7.4.-8.6.2017.ili od 24.9.-4.11.2017 po izboru dobitnika nagradne igre, te u skladu s trenutnim mogućnostima Priređivača. Ukupna vrijednost nagrade iznosi 3.635,35 kn.
 • 1 x vikend boravak - 2 noćenja s doručkom u hotelu Monte Mulini za dvije osobe u dvokrevetnoj premium sobi, u periodu od 7.4.-8.6.2017.ili od 24.9.-4.11.2017. po izboru dobitnika nagradne igre te u skladu s trenutnim mogućnostima Priređivača. Ukupna vrijednost nagrade iznosi 3.739,20 kn.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 10.374,55 kn.

Članak 9.

Svi prikupljeni komentari će se numerirati i pohraniti u računalnu bazu podataka. Dobitnik će se odrediti na način da predsjednik komisije pritiskom tipke na računalu, u vrijeme kad se velikom brzinom izmjenjuju redni brojevi pristiglih on line upitnika, zaustavi to izmjenjivanje brojeva na jednom broju.

Javno izvlačenje dobitnika Nagradne igre odvijati će se u sjedištu Priređivača, u 6 kola, s tim da će se od 1.-5. Kola izvlačiti tjedne nagrade za sudionike koji su ispunili on line upitnik u tom tjednu, a za 6.- završno kolo izvlačit će se glavne nagrade za sve sudionike koji su ispunili upitnik u razdoblju od 19.08. od 12.00 sati do 12.00 sati 22.09., i to po slijedećoj dinamici:

 1. Kolo od 12.00 sati, 19.08. do 12.00 sati 24.08.2016. – izvlačenje dana 24.08. 2016. u 13.00 sati
 2. Kolo od 12.00 sati, 24.08. do 12.00 sati, 31.08.2016. – izvlačenje dana 31.08.2016. u 13.00 sati
 3. Kolo od 12.00 sati, 31.08. do 12.00 sati, 07.09.2016. – izvlačenje dana 07.09.2016. u 13.00 sati
 4. Kolo od 12.00 sati, 07.09. do 12,00 sati, 14.09.2016. – izvlačenje dana 14.09.2016. u 13.00 sati
 5. Kolo od 12.00 sati, 14.09. do 12,00 sati, 21.09.2016. – izvlačenje dana 21.09.2016. u 13.00 sati
 6. Kolo od 12.00 sati, 19.08.2016. do 12.00 sati, 22.09.2016. – izvlačenje dana 28.09.2016. u 13.00 sati.

U slučaju da izvučeni on line upitnici ne sadrži sve podatke o sudioniku (ime, prezime i e-mail adresu) smatrat će se nevažećim i biti će izvučen drugi on line upitnik.

Izvlačenje dobitnika vršit će se uz prisutnost Komisije, a zapisnik o tijeku izvlačenja dostaviti će se Ministarstvu financija u roku od osam dana od izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici Maistre u roku od jednog dana od dana izvlačenja dobitnika nagrade od 01.-5. kola te u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada za 6. završno kolo natjecanja.

Dobitnik nagrade biti će obaviješten o dobivenoj nagradi elektroničkom poštom istog dana za tjedne nagrade, te u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika za glavne nagrade.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, fotografiju i slično Priređivač može koristiti u
promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11.

Dobitnici tjedne nagrade od 1.-5. Kola nagradne igre obvezni su dogovoriti korištenje nagrade kontaktiranjem restorana Kantinon u roku od 24 sata od primitka pisane obavijesti na sljedeće kontakt podatke:

Restoran Kantion
T: +385 52 816 075
E: kantinon@maistra.hr

Dobitnici glavne nagrade, nagradne boravke obvezni su dogovoriti korištenje nagrade kontaktiranjem Maistra rezervacijskog centra na sljedeće kontakt podatke, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi:

Maistra rezervacijski centar
T: +385 52 800 250
E: info@maistra.hr

Ako dobitnici nagrada ne dogovore (preuzmu) svoje nagrade u rokovima navedenim u ovom članku, Priređivač će ih ponovno u roku od osam dana od isteka gore navedenih rokova obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji neće biti kraći od osam niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.
Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 12.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 13.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o otkazu, prekidu ili stavljanju nagradne igre u stanje mirovanja biti obaviješteni putem web adrese Maistre: www.maistra.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Članak 14.

S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10).

Članak 15.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web adresi Maistre: www.maistra.hr.

Članak 16.

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 17.

Priređivač je 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatio u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre primjenjuje se hrvatsko pravo, a nadležan je mjesno i stvarno nadležan sud prema sjedištu Priređivača.


Za Maistra d.d.

Tomislav Popović, čl. Uprave

_____________________________________________________________________________________________________

Dobitnik nagrade:

1. kolo Anita Winkelmüller

2. kolo Vojko Kristan

3. kolo Heike Ebner

4. kolo Joachim Reiter

5. kolo Babett Zornow

6. kolo Gabriele Periolo i Armin Kappel