Maistra
Društvo
Provjerite cijene
Pregled Financijski izvještaji i GIKU Materijali Glavne skupštine Ostale obavijesti izdavatelja O nama Osnovni podaci Korporativno upravljanje EU projekti Politika tvrtke

EU projekti

EU projekti

Naziv projekta – „KLIK Pula - Centar za Kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula“ referentne oznake: UP.03.3.1.05

Trajanje projekta:

27.3.2020. - 27.12.2023. (45 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta:

44.692.084,78 Kn

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF)

Intenzitet potpore: 100%

Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula nastat će nadogradnjom i opremanjem postojeće infrastrukture Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (ŠTUT) te usavršavanjem nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja. Glavne aktivnosti centra KLIK Pula bit će usmjerene na provedbu obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavaca.

Projekt KLIK Pula (ESF) kojem je odobreno 100%-tno financiranje bespovratnim sredstvima u iznosu od 44.692.084,78 kn namijenjen je uspostavi centra KLIK Pula, izradi strateških dokumenata razvoja, opremanju praktikuma specijaliziranom opremom, razvoju inovacija, edukaciji nastavnika i mentora kod poslodavaca, izradi novih kurikuluma za obrazovanje učenika i obrazovanje odraslih, provedbi specijaliziranih programa usavršavanja u skladu s trendovima u turizmu i ugostiteljstvu, povezivanju centra sa sličnim centrima u okruženju te razvoja partnerstva obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora.

Realizacijom projekta KLIK Pula će postati jedan od šest regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj zajedno s Opatijom, Splitom, Dubrovnikom, Osijekom i Zabokom.

Nositelj projekta: Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

Partneri u projektu:

 • Istarska županija,
 • Obrtnička komora Istarske županije,
 • Hrvatska gospodarska komora- županijska komora Pula,
 • Arena Hospitality Group d.d.,
 • AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.,
 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
 • Maistra d.d.,
 • Škola za odgoj i obrazovanje Pula,
 • Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj,
 • Uniline d.o.o.,
 • Valamar Riviera d.d.,
 • Grad Pula- Citta Pola.

OBAVIJEST O NABAVI

Maistra d.d. provodi postupak javnog nadmetanja za nabavu usluge izrade 56 edukativnih video materijala u okviru projekta „KLIK Pula - Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula“, referentne oznake: UP.03.3.1.05 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Evidencijski broj nabave: 1/21

Kontakt osoba za više informacija:
Elena Cerin
Broj telefona: + 385 52800291
Elektronička pošta: natjecaj.klik@maistra.hr

Osnovne informacije o predmetu nabave:
Predmet nabave je usluga izrade 56 edukativnih video film materijala u sklopu projekta KLIK Pula Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula“.
Detaljna specifikacija traženih usluga nalazi se u Dokumentaciji za nadmetanje. 
Usluge se izvode sukladno vrstama, opsegu i količinama predmeta nabave kako je iskazano u prilogu 2. (Troškovnik) Dokumentacije za nadmetanje.

Rok za dostavu ponuda
Rok za dostavu ponude je 30. lipnja 2021. godine do 12,00 sati. Ponude pristigle nakon tog roka će se neotvorene vratiti ponuditeljima. 
Naručitelj nakon isteka roka za dostavu ponuda otvara i ocjenjuje sadržaj podnesenih ponuda u odnosu na uvjete i zahtjeve iz Dokumentacije za nadmetanje. 
Otvaranje ponuda nije javno.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa
Na temelju članaka 76. i 77. ZJN 2016, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

 1. Abilia d.o.o.
 2. Maistra d.d.
 3. Cromaris d.d.
 4. Cromaris Italia srl
 5. Grand Hotel Imperial d.d.
 6. Expertus d.o.o.
 7. HUP-ZAGREB d.d.
 8. Croatia osiguranje d.d.
 9. CROATIA osiguranje d.d., MOSTAR 
 10. MILENIJUM osiguranje a.d.o., Beograd
 11. CROATIA osiguranje d.d. - društvo za osiguranje života, Skopje
 12. CROATIA osiguranje d.d. - društvo za osiguranje neživota, Skopje
 13. CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
 14. PBZ CROATIA osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
 15. RAZNE USLUGE d.o.o. - u likvidaciji
 16. CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.
 17. CROATIA PREMIUM d.o.o.
 18. CROATIA Poliklinika
 19. HERZ d.d.
 20. SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.
 21. STP d.o.o.
 22. STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA BLATO d.o.o.
 23. CROTEHNA d.o.o.
 24. CROAUTO d.o.o. Mostar
 25. CROATIA-REMONT d.d. Čapljina
 26. HOTEL HUM d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam
 27. PONTE d.o.o. Mostar
 28. CORE 1 d.o.o. 
 29. AUTOPRIJEVOZ d.d. 
 30. AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o
 31. CO ZDRAVLJE d.d. 
 32. ASTORIA d.o.o. 
 33. CO LOGISTIKA d.o.o.
 34. M TEH d.o.o. Beograd
 35. Skadenca d.o.o.
 36. Strmec Projekt d.o.o.
 37. AGROSERVIS - S T P d.o.o.
 38. Pozavarovalnica Sava, d.d. 
 39. ADRIS GRUPA d.d.
 40. PROFESSIO ENERGIA d.d.
 41. KAMEN d.d. 
 42. ISTRA – MARMI d.o.o.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost društva Maistra d.d. za hotelijerstvo i turizam.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA (za preuzimanje kliknite ovdje):

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Izjava o nepostojanju razloga isključenja

Prilog 3 - Troškovnik

Prilog 4 - Podaci o zajednici ponuditelja ako je primjenjivo

Prilog 5 - Podaci o podugovarateljima - ako je primjenjivo

Prilog 6 - Popis ugovora o pružanju usluga

Prilog 7 - Izjava o tehničkim stručnjacima

Prilog 8 - Popis projekata stručnjak

KLIK Pula UP.03.3.1.05_Dokumentacija za nadmetanje

KLIK Pula UP.03.3.1.05_Obavijest o nabavi

Izmjena dokumentacije za nadmetanje - klik

2. Izmjena dokumentacije za nadmetanje - klik

Odgovori na zahtjeve za pojašnjenje - 23.06.

Naziv projekta – Zeleni Amarin (KK.04.1.2.01.0068)

Kratki opis projekta:

Maistra d.d. je hotelijerska kompanija u Hrvatskoj i dio je koncerna Adris Grupe s više od 50 g. iskustva u turističkom poslovanju. Danas raspolaže s brojnim visokokvalitetnim hotelima, kampovima i turističkim naseljima, od kojih je jedno i turističko naselje (TN) Amarin koje je predmet projekta. S obzirom na 472 apartmana u okviru TN Amarin, za njihove potrebe se troše velike količine energije i fosilnih goriva. Provedbom predmetnog projekta želi se maksimalno povećati energetsku učinkovitost naselja, povećati korištenje obnovljive energije, smanjiti korištenje fosilnih goriva što će posljedično dovesti do smanjenja emisije CO2.

Ciljevi projekta:

 • Povećati količinu obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji ETC-a za 921.213 kWh
 • Uštedjeti isporučenu energiju ETC-u za 12.727 kWh

Navedeni ciljevi će se postići povećanjem iskorištavanja otpadne topline te grijanja STV dizalicama topline i smanjenjem troškova hlađenja zbog veće učinkovitosti uređaja (zamjena dizalica topline). Dodatno, uštede isporučene energije ETC-u bit će postignute smanjenjem potrošnje električne energije uslijed smanjenja potrebne snage crpki.

Očekivani rezultati projekta:

 • Ušteđena isporučena energija u ETC (za 933.943 kWh/god. ili 28% godišnje)
 • Povećana količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji ETC-a (za 921.216 kWh)
 • Ušteđena isporučena električna energija ETC-u (za 12.727 kWh)
 • Smanjenje potrošnje fosilnih goriva (za 999.110 kWh)
 • Smanjenje emisije CO2 (za 291.744 kgCO2/god)

Ukupna vrijednost projekta: 5.671.437,46 kuna
EU sufinanciranje projekta: 3.465.567,34 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci (16. srpnja 2018. – 16. siječnja 2020.)

Kontakt osoba za više informacija:
Eduard Vidulin, Voditelj projekta
Telefon: +385 52 800 237
E-mail: Natjecaj.Energija@maistra.hr
www.strukturnifondovi.hr

U okviru provedbe projekta Zeleni Amarin (KK.04.1.2.01.0068), a temeljem članaka 75. - 83. ZJN 2016, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

 1. Abilia d.o.o. 
 2. Adria resorts d.o.o. 
 3. Maistra d.d. 
 4. Cromaris d.d. 
 5. Slobodna Katarina d.o.o. 
 6. Cromaris Italia srl 
 7. Grand Hotel Imperial d.d. 
 8. Expertus d.o.o. 
 9. HUP-ZAGREB d.d. 
 10. HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d. 
 11. ASTORIA d.o.o. 
 12. Croatia osiguranje d.d. 
 13. CROATIA osiguranje d.d., Mostar 
 14. MILENIJUM osiguranje a.d.o., Beograd 
 15. CROATIA osiguranje d.d. - društvo za osiguranje života, Skopje 
 16. CROATIA osiguranje d.d. - društvo za osiguranje neživota, Skopje 
 17. CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. 
 18. PBZ CROATIA osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima 
 19. RAZNE USLUGE d.o.o. - u likvidaciji 
 20. CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. 
 21. CROATIA PREMIUM d.o.o. 
 22. HISTRIA CONSTRUCT d.o.o. 
 23. CROATIA Poliklinika 
 24. HERZ d.d. 
 25. SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. 
 26. STP d.o.o. 
 27. STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA BLATO d.o.o. 
 28. CROTEHNA d.o.o. 
 29. CROAUTO d.o.o., Mostar 
 30. CROATIA-REMONT d.d., Čapljina 
 31. HOTEL HUM d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam 
 32. PONTE d.o.o. Mostar 
 33. CORE 1 d.o.o. 
 34. AUTOPRIJEVOZ d.d. 
 35. AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o 
 36. CO ZDRAVLJE d.d. 
 37. AK POLICA d.o.o. 
 38. DALEKOVOD PROFESSIO d.d. 
 39. SPLIT TOURS d.d. - u stečaju 
 40. TRŽIŠTE NOVCA d.d. 
 41. LINIJSKA NACIONALNA PLOVIDBA d.d. 
 42. Pozavarovalnica Sava, d.d. 
 43. KAMEN d.d. 
 44. KOSTRENČIĆ I KREBEL-ARHITEKTI d.o.o. 
 45. ISTRA - MARMI d.o.o. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost društva Maistra d.d. za hotelijerstvo i turizam.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA (za preuzimanje kliknite ovdje):

Prilog 1. Ponudbeni list.pdf

Prilog 2. Troškovnik.xlsx

Prilog 3. Izjava o nepostojanju razloga za isključenje.pdf

Prilog 4. Izjava o visini ukupnog prometa.pdf

Prilog 5. Popis izvršenih radova.pdf

Prilog 6. Izjava o tehničkoj i stručnoj sposobnosti.pdf

Zeleni Amarin_KK.04.1.2.01.0068_20190801_Odluka o odabiru.pdf

Zeleni Amarin_KK.04.1.2.01.0068_Dokumentacija za nadmetanje I. izmjena.pdf

Zeleni Amarin_KK.04.1.2.01.0068_I. izmjena DzN.pdf

Zeleni Amarin_KK.04.1.2.01.0068_Obavijest o nabavi I. izmjena.pdf