×
search-icon

Geen resultaten gevonden.
Mogen wij voorstellen? Hotels Resorts Activiteiten

×

Online boeken

Promo code
search-icon ×

Informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Maistra d.d. Rovinj wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten in dezen met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming.

Dit bericht bevat ook informatie over wijzigingen in ons privacybeleid waarmee de bescherming van uw persoonsgegevens geregeld was bij Maistra d.d. Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen door het van kracht worden van verordening (EU)2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna te noemen: Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).

Dit bericht is van toepassing op elke verwerking van uw persoonsgegevens door Maistra d.d. Rovinj als verwerkingsverantwoordelijke, tenzij voor speciale gevallen de verwerking van toepassing is op andere informatie, het privacybeleid of dergelijke documenten ongeacht hun naamgeving, en die voorrang hebben op dit bericht of een aanvulling er op vormen (bijv. gevallen van verwerking van persoonsgegevens specifiek voor afzonderlijke vestigingen van Maistra).

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Maistra d.d., za hotelijerstvo i turizam, adres Obala Vladimira Nazora 6, Rovinj, Kroatië is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor zaken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor de bescherming van uw persoonsgegevens en wel als volgt:

 • d.m.v. een aanvraag aan emailadres: [email protected];
 • d.m.v. een schrijven aan adres: Obala Vladimira Nazora 6, HR-52210 Rovinj (Kroatië), t.a.v. Contactpersoon voor de bescherming van persoonsgegevens.
DOELEINDEN EN WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING

Over de doeleinden en wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens vindt u meer informatie onder punt 1. van dit bericht.

ONTVANGERSCATEGORIEËN

De categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens staan vermeld in punt 3 van dit bericht.

ARCHIVERINGSPERIODE

Over de periode waarin we uw persoonsgegevens archiveren leest u meer informatie onder punt 3 van dit bericht.

UW RECHTEN

Wij verwijzen naar uw rechten in punt 4 van dit bericht.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Over geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, kunt u meer lezen onder punt 5 van dit bericht.

1. DOELEINDE EN WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING

Uw gegevens worden verzameld, opgeslagen en op andere toegestane wijze verwerkt voor de volgende doeleinden.

Reservering

 • Bij het reserveren van accommodatie en andere diensten verzamelen wij uw persoonsgegevens om een contract af te kunnen sluiten betreffende accommodatie en andere diensten, en vooral om contact met u op te kunnen nemen (bijv. mobiel / tel. nr, email adres) dan wel de gemaakte reservering onmiskenbaar te verbinden met u en anderen in uw reisgezelschap (bijv. naam en achternaam, geboortedatum, aantal gasten, aankomst- en vertrekdatum).

Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst opstellen betreffende accommodatie en andere diensten.

Bij uitzondering, wanneer de reservering tot stand kwam via een website van één van onze partners, verzamelen wij naast eerder genoemde gegevens ook gegevens die de partner in kwestie noodzakelijk acht om een overeenkomst op te stellen.

Registratie

 • Bij aanmelding op de accommodatie (inchecken) verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen betreffende registratie en aanmelding van toeristen.

Volgens de huidige wetgeving zijn we verplicht de volgende gegevens te verzamelen: Voor- en achternaam, geboorte -plaats, -land en -datum, tijdstip van aankomst en vertrek, geslacht, opmerkingen (basis voor uitsluiting van betalingsverplichting voor toeristenbelasting of verminderd tarief hiervan).

Zonder deze gegevens mogen wij u geen accommodatie aanbieden.

Reservering en registratie

 • Tijdens de reservering en registratie (inchecken) kunt u meer informatie verschaffen waarmee wij onze dienstverlening op u persoonlijk aanpassen en de overeenkomst over accommodatie en dienstverlening aanvullen.

Voor deze doeleinden verzamelen we gegevens die op onze website en op die van onze partners gemarkeerd zijn als niet verplicht/optioneel zoals vluchtnummer, accommodatievoorkeur (bijv. rokerskamer), vegetarisch menu, allergieën, voorkeur voor bedden, kussens etc.

Zonder deze gegevens kunnen we u nog steeds accommodatie en andere diensten aanbieden, maar de aangeboden accommodatie en diensten zijn dan niet van dezelfde kwaliteit als wanneer wij wel over deze gegevens beschikken.

Veiligheids-technische maatregelen

 • Tijdens uw verblijf op onze accommodatie nemen wij veiligheids-technische maatregelen (bijv. videobewaking in openbare ruimtes die opnames van u kan maken, card-sleutels die uw locatie aan kunnen geven e.d) om u en uw bezittingen te beschermen, om andere gasten en hun bezittingen, ons personeel en onze gebouwen te beschermen.

Veiligheids-technische maatregelen die getroffen zijn op onze locaties kunnen niet op verzoek van individuele gasten uitgeschakeld worden.

Loyaliteitsprogramma / Trouwe klantenplan

 • Gegevens die worden verzameld in het kader van ons loyale klantenplan worden verwerkt, in overeenstemming met uw verplichting tot registratie voor dat loyale klantenplan, zodat u de voordelen van deze procedure kunt gebruiken zoals beschreven in de volgende links: https://www.maistra.com/nl/loyalty en https://www.maistra.com/nl/loyalty/algemene-voorwaarden.
 • Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor directe marketing (bijv. het sturen van een nieuwsbrief) wat ook het opstellen van een profiel betreft voor directe marketing.
 • Het lidmaatschap van het trouwe klantenplan is vrijwillig en kan op elk gewenst moment opgezegd worden zoals omschreven in de hierboven vermelde links.

Promotie (marketing) en tevredenheidsonderzoek

 • Uw persoonsgegevens worden ook verzameld om contact met u op te kunnen nemen voor promotiedoeleinden (marketing) of voor klanttevredenheidsonderzoek (enquête e.d.) wanneer u daar toestemming voor geeft.
 • Onder promotie wordt ook verstaan het versturen van speciale en gepersonaliseerde aanbiedingen voor diensten (bijv. zoals in een nieuwsbrief).

Prijsvragen

 • Wanneer u meedoet aan een prijsvraag verzamelen wij persoonsgegevens die volgens de regels wanneer u daar toestemming voor geeft van bepaalde prijsvragen gezien worden als voorwaarden om mee te kunnen doen en die noodzakelijk zijn om aan uw en onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen wanneer u in de prijzen valt.

Statistische analyse voor intern gebruik

 • Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor statistieke doeleinden om informatie over ons functioneren en onze dienstverlening te verkrijgen. Uw gegevens worden zodanig verwerkt dat deze niet aan uw persoon gelinkt kunnen worden (zg. pseudonimisering van gegevens).

Gerechtvaardigd belang

Met de Algemene Verordening (AVG) is ons recht geregeld (gerechtvaardigd belang) om uw persoonsgegevens te verwerken voor directe promotie (marketing) en voor het samenstellen van een profiel voor dergelijke promotie, in hoeverre dit niet tegenstrijdig is met uw belangen, vrijheden en rechten.

Om echter een volledige bescherming van uw persoonsgegevens, rechten en belangen te garanderen, proberen wij voorafgaand aan de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe promotionele doeleinden (marketing) uw uitdrukkelijke toestemming voor deze verwerking te vragen.

2. CATEGORIEËN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens die wij verplicht zijn te verzamelen bij het inchecken, sturen wij door via het elektronische systeem „eVisitor” conform de huidige wetgeving betreffende de archivering en aanmelding van toeristen.

Uw persoonsgegevens sturen wij door aan onze verwerker die ons in staat stelt een computerprogramma te gebruiken om onze dienstverlening aan te sturen, waarbij de toegang tot deze gegevens beperkt is tot het noodzakelijke voor een juist functioneren van deze programma‘s en andere verwerkers die ons in staat stellen horeca en toeristische diensten te verlenen. Tevens worden uw persoonsgegevens doorgestuurd aan andere verwerkingsverantwoordelijken indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van accommodatie of andere diensten (bijv. wanneer u naast accommodatie ook een transfer besteld heeft, die wordt uitgevoerd door een partner).

Uw persoonsgegevens geven wij vrij, of maken we toegankelijk voor derden, enkel wanneer wij hiertoe verplicht zijn volgens de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld op aanvraag van een gerechtelijke of bestuurlijke overheidsinstantie.

3. ARCHIVERINGSPERIODE

Uw persoonsgegevens archiveren wij:

 • zo lang als voorgeschreven in de geldende voorschriften, wanneer de gegevens uitsluitend verzameld zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen:
  - bijvoorbeeld gegevens uit het gastenboek moeten ten minste twee jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de gast bij ons verbleef bewaard worden, en die gegevens moeten minstens 10 jaar bewaard blijven in het eVisitor systeem van de overheid;
  - daarnaast moeten wij volgens voorschriften in de boekhouding onze facturen voor een periode van 11 jaar bewaren, en daarmee dus ook de persoonlijke gegevens die er op vermeld staan.
 • voor de periode van verjaring (drie of vijf jaar) met verlenging van een redelijke termijn die nodig is voor een eventueel verzoek van uw kant gericht aan een rechterlijke of bestuurlijke instantie aan ons doorgestuurd, als die gegevens uitsluitend zijn verzameld m.b.t. een overeenkomst met u of waarvoor wij bemiddeld hebben (bijv. gegevens uit een aanvraag/verzoek om reservering en reserveringsbevestiging, gegevens betreffende lidmaatschap van het trouwe klanten plan, deelname aan een prijsvraag e.d.);
 • dit alles totdat u uw toestemming intrekt wanneer de verwerking van gegevens gebaseerd is op uw toestemming;
 • 10 jaar als de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang;
 • 6 maanden (Video's – videobewaking).

4. UW RECHTEN OP BASIS VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Gebruikers van onze dienstverlening hebben volgende rechten volgens de Algemene verordening (AVG):

a. RECHT OP TOEGANG

Ten alle tijden kunt u een verzoek indienen ter bevestiging van de verwerking van uw persoonsgegevens en wanneer deze verwerkt worden heeft u het recht toegang tot deze gegevens te vragen en andere informatie vermeld in artikel 15, Algemene verordening (AVG).

Op uw verzoek om toegang tot uw gegevens en informatie verschaffen wij u gegevens en informatie via e-mail, tenzij u geen emailadres heeft vermeld in uw verzoek of wanneer u uitdrukkelijk om berichtgeving per post heeft gevraagd.

b. RECHT OP CORRECTIE

U heeft het recht om zonder uitstel van ons correctie van en aanvulling op persoonsgegevens te verlangen.

c. RECHT OP WISSEN

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verzameld of verwerkt hebben op een wijze die niet strookt met de Algemene Verordening (AVG), heeft u het recht een verzoek in te dienen deze gegevens te wissen. Wanneer uw verzoek gegrond is zullen uw gegevens onverwijld gewist worden.

Het recht op wissen kunt u ook gebruiken wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, wanneer u uw toestemming voor de verwerking intrekt, wanneer u bezwaar aantekent tegen verwerking noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang, of wanneer gegevens gewist moeten worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als er redenen bestaan waarom wij niet of slechts gedeeltelijk aan uw verzoek gehoor kunnen geven berichten wij hierover in ons antwoord op uw verzoek.

d. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens als u de juistheid van de gegevens in twijfel trekt (gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren), als de verwerking illegaal is waarbij u zich uitspreekt tegen wissen, als u bezwaar aangetekend heeft tegen de verwerking van gegevens en als de gegevens voor ons niet meer nodig zijn, maar voor u nog wel voor het opstellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke verzoeken.

e. RECHT OP GEGEVENSOVERDRACHT

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u heeft verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikelijk en machinaal verwerkbaar formaat om deze over te brengen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer deze verwerking gebaseerd is op toestemming of overeenkomst en wanneer dit geautomatiseerd plaatsvindt.

f. RECHT OP INTREKKING VAN TOESTEMMING

Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming ten alle tijden intrekken zonder dat dit van invloed is op de wettigheid van de verwerking gebaseerd op die toestemming.

g. ADMINISTRATIEKOSTEN

Uw rechten worden zonder kosten uitgevoerd, enkel bij uitzondering kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden.
Als wij volgens de bepalingen in de Algemene Verordening (AVG) het recht hebben administratiekosten in rekening te brengen zullen wij u hierover berichten voordat deze kosten ontstaan, en enkel wanneer aan de voorwaarden hiervoor voldaan is.

h. RECHT OP KLACHTEN EN BEZWAAR

Het is uw recht om op elk moment op basis van uw specifieke situatie bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang uit punt 2 van dit bericht, wat tevens geldt voor het bezwaar aantekenen tegen het aanmaken van profielen verbonden met dit gerechtvaardigde belang.

Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet strookt met de Algemene Verordening (AVG) verzoeken wij u contact met ons hierover op te nemen.

U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteit wanneer u vindt dat wij in strijd handelen met de Algemene Verordening (AVG). U kunt uw klacht hierover indienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van de EU waarin u woont of werkt of in Kroatië (Personal Data Protection Agency).

*** De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij hem over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Uw gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en promotiemateriaal (naam en achternaam, email adres, taal) (marketing) af te stemmen op u persoonlijk. Onze dienstverlening en materiaal stemmen wij persoonlijk af door het maken van profielen (bijv. zogeheten segmentatie) die ons helpen uw interesses beter te begrijpen. Het aanmaken van profielen beperkt u op geen enkele wijze in uw keuze in onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming gebruiken wij om, afhankelijk van uw profiel en de door u verstrekte gegevens, met een computerprogramma zonder menselijke tussenkomst aanbiedingen en promotiemateriaal te versturen. De omschreven geautomatiseerde besluitvorming beperkt u op geen enkele wijze in uw keuze in onze dienstverlening.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Informatie over het gebruik van cookies

Het gaat hier om hele kleine tekstbestandjes die de provider bij de bezoeker plaatst om bij te houden wat uw voorkeur is m.b.t. taalinstelling voor onze website, en om bij aanmelding uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden voor gedeeltes van onze website waarvoor die vereist zijn. Cookies kunnen niet gebruikt worden om programma’s te activeren of om virussen te plaatsen. Sommige cookies die onze provider plaatst worden bij het verlaten van de website of pagina automatisch verwijderd. U kunt onze website ook gebruiken zonder cookies toe te staan, als uw browser zo is ingesteld.

Om de functionaliteit van onze website te optimaliseren, verbeteringen mogelijk te maken en uw gebruikerservaring te verbeteren moeten cookies op uw computer geplaatst worden. Meer dan 90% van alle websites doen dit, maar volgens geldende regels, m.n. de wet over elektronische communicatie en de wet over bescherming van persoonsgegevens moeten wij eerst uw toestemming vragen, door gebruik te maken van de website,voor het gebruik van cookies. Wanneer u geen cookies accepteert kunt u nog steeds van onze website gebruik maken, maar zijn niet alle opties beschikbaar.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn informatiebestandjes die geplaatst worden op uw computer door sites die u bezoekt. Cookies leggen meestal uw instellingen vast voor een website zoals voorkeurstaal of adres. Later, als u de website opnieuw opent, stuurt uw browser de betreffende cookies terug. Hierdoor kan de website meteen de informatie tonen die voor u van belang is.

Cookies kunnen een breed scala aan informatie waaronder persoonlijke gegevens opslaan (Zoals uw naam en emailadres). Desalniettemin kan deze informatie enkel opgeslagen worden met uw toestemming – Websites kunnen geen toegang krijgen tot informatie die u niet zelf vrijgeeft en hebben geen toegang tot andere gegevensbestanden op uw computer. De instellingen voor het verzenden en opslaan van cookies zijn voor u niet zichtbaar. Desalniettemin kunt u zelf de instellingen van uw browser wijzigen en op die manier aangeven of u wel of geen cookies wilt accepteren, of opgeslagen cookies bij het verlaten van de webpagina wilt wissen en dergelijke.

Welke soort cookies bevinden zich op onze website?

Cookies naar geldigheidsduur

 • Permanente cookies
  Permanente of opgeslagen cookies blijven achter op uw computer. Hiermee slaan websites gegevens zoals uw inloggegevens, taalinstellingen of cookie-voorkeur op, zodat u die niet hoeft te herhalen bij een volgend bezoek. Permanente cookies kunnen dagen, maanden of zelfs jaren op uw computer of telefoon blijven.
 • Tijdelijke cookies
  Tijdelijke cookies of sessie-cookies worden na het afsluiten van de browser gewist. Hiermee worden tijdelijke gegevens opgeslagen, bijv. vooraf bezochte pagina’s of instellingen van uw winkelwagentje wanneer u een webshop bezoekt.

Cookies naar oorsprong

 • Cookies uit eigen keuken (first party cookies)
  Cookies uit eigen keuken komen van de website die u bezoekt, en kunnen permanent of tijdelijk zijn. Met dergelijke cookies kunnen gegevens opgeslagen worden die bij een volgend bezoek gebruikt kunnen worden.
 • Cookies van derden (third party cookies)
  Cookies van derden komen van andere websites, maar bevinden zich op de website die u bezoekt. Met dergelijke cookies kunnen andere websites uw gebruik van deze website analyseren voor marketingdoeleinden. Cookies naar functie.
 • Technische cookies - verplichte cookies
  (altijd actief) - zijn noodzakelijk voor het functioneren van de betreffende website en kunnen niet uitgeschakeld worden. Worden meestal gebruikt als antwoord op uw handelingen zoals aanvragen voor diensten, bijv de cookie-instellingen, aanmeldingen en het invullen van formulieren. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om deze cookies te blokkeren of te melden, maar in dat geval werken delen van de website niet. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden.
 • Functionele cookies
  (kunnen uitgeschakeld worden) - voor verbetering en personalisatie van de website. Kunnen door ons geplaatst zijn of door derden die hun diensten aan onze website gekoppeld hebben. Als u deze cookies blokkeert werken sommige van die functies mogelijk niet goed.
 • Marketing cookies
  (kunnen uitgeschakeld worden) - hiermee kunnen bezoeken en hun herkomst geregistreerd worden zodat we de effectiviteit van de website kunnen meten en verbeteren. Helpen ons om te zien welke pagina’s het meest en minst populair zijn en laten zien hoe bezoekers op de website bewegen. Alle informatie die deze cookies verkrijgen wordt anoniem verzameld. Als u deze cookies weigert kunnen we niet weten wanneer u de website bezocht en kunnen we de effectiviteit ervan niet meten. Verzamelen geen directe persoonlijke gegevens, maar werken met de unieke identificatie van uw browser en apparaat. Als u deze cookies weigert krijgt u reclames die minder op u gericht zijn.

Wie installeert systemen om gegevens te verzamelen?

Systemen om gegevens te verzamelen worden geïnstalleerd door Maistra d.d. of haar partners.

Systemen om gegevens te verzamelen die wij installeren:

 • Systemen om gegevens te verzamelen die onmisbaar zijn voor de werking van de website en het verlenen van onze diensten. Deze worden gebruikt voor het opslaan van gegevens betreffende uw aanmelding of het bezoek aan de website en het gebruik van diensten, zodat we veiligheidsmaatregelen kunnen nemen of de website aan kunnen passen aan de instellingen van uw apparaat (taal, besturingssysteem, etc.). Deze systemen geven u ook toegang tot uw eigen account op de website.
 • Analytische systemen voor het verzamelen van gegevens. Deze worden gebruikt om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website en delen ervan (bezochte pagina’s en bekeken inhoud, de manier waarop de inhoud bekeken werd) hetgeen helpt bij de verbetering van de inhoud en gebruikerservaring van de website.
 • Systemen voor de verzameling van gegevens m.b.t. advertenties. Met deze systemen voor de verzameling van gegevens kunnen we uw gebruik van onze website en de advertenties die u ziet analyseren zodat we de advertenties die we tonen beter kunnen laten aansluiten bij uw interesses op onze website of op die van partners. Met deze systemen voor de verzameling van gegevens kunnen we vooral (i) getoonde advertenties tellen en identificeren, (ii) gebruikers tellen die op advertenties geklikt hebben, en (iii) in dat geval het gedrag van dergelijke gebruikers volgen op die betreffende geadverteerde websites.

Met onze partners kunnen we deze gegevens ook delen zodat zij onderzoek kunnen doen naar het gedrag van bezoekers.

Systemen om gegevens te verzamelen die derden installeren:

 • Sommige van onze partners hebben toestemming om systemen voor de verzameling van gegevens te plaatsen op onze website voor vooraf gemelde doelen. Voor de plaatsing en het gebruik van dergelijke systemen voor de verzameling van gegevens gelden de privacyregels van deze partners.

Kan ik cookies weigeren?

U kunt cookies weigeren via uw eigen overzicht waarin u alle cookies of bepaalde soorten cookies kunt weigeren. Wanneer u cookies weigert kunt u nog steeds onze website gebruiken, maar bepaalde functies zijn dan beperkt.
Om meer te weten te komen over uw cookie instellingen, bij voorbeeld zien welke cookies toegestaan zijn en hoe deze te beheren, kunt u terecht op www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.
Om te voorkomen dat u gevolgd wordt door Google Analytics op alle websites kunt u terecht op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hoe lang blijven cookies actief?

Cookies kunnen aan het eind van de browser sessie verwijderd worden, dat zijn tijdelijke cookies ( “session cookies“). Cookies kunnen ook op uw harde schijf geplaatst worden en daar ook na het afsluiten van uw browser achterblijven, dat zijn permanente cookies (“persistent cookies“). In de onderste tabel is aangegeven welke cookies tijdelijk of permanent zijn. Behalve noodzakelijke cookies worden alle cookies verwijderd wanneer ze niet meer nodig of actief zijn.

Hoe kan ik mijn instellingen aanpassen?

Met het weigeren van cookies bepaalt u of u wel of geen cookies toestaat op uw computer of telefoon. De instellingen voor cookies kunt u in uw browser controleren en aanpassen. Wanneer u cookies weigert kunt u misschien enkele functies op een website niet gebruiken.

U kunt op elk gewenst moment de instellingen voor de opslag van gegevens controleren en aanpassen. In uw browserinstellingen kunt u aangeven of u soms of altijd systemen voor de opslag van gegevens wilt accepteren of weigeren. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat deze instellingen van invloed zijn op de werking van uw browser en op het gebruik van websites die afhankelijk zijn van systemen voor de opslag van gegevens.

U kunt uw instellingen aanpassen afhankelijk van uw webbrowser:

Wij maken gebruik van Google Analytics. Als u niet wilt dat wij via Google Analytics uw gegevens verzamelen of verwerken kunt u op de volgende link klikken:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Wij gebruiken AdRoll voor het aanbieden van advertenties en voor wijzigingen aan gerichte doelgroepen voor advertenties. Voor meer informatie over de manier waarop zij omgaan met persoonlijke gegevens kunt u terecht op: https://www.adrollgroup.com/privacy

Maistra d.d.

Tip Naam Bron Omschrijving Soort Link
Google Analytics _ga (2 jaar), _gid (1 dag), _gat (1 minuten), AMP_TOKEN (30 seconden - 1 jaar), _gac (3 maanden), __utma (2 jaar), __utmb (30 minuten), __utmc (sessie), __utmt (10 minuten), __utmz (6 maanden) (permanente of tijdelijke cookies, cookies van derden, marketing cookies) Google Deze webpagina maakt gebruik van Google Analytics, een website analyse service aangeboden door Google Inc. (“Google“). Wij integreren de gegevens zodanig dat uw IP adres anoniem blijft. Google Analytics gebruikt cookies om uw gebruik van de website te analyseren. Deze website gebruikt naast de standaard functies ook de uitgebreide functies van Google Analytics. Advertentie parameters van Google Analytics op deze website bevatten ook demografische gegevens (leeftijdsgroep, geslacht) van Google Analytics en rapportage betreffende interesses. U kunt uw medewerking hieraan weigeren d.m.v. uw browserinstellingen of via de instellingen van Google advertenties op https://www.google.com/ads/preferences/?hl=hr. Houd er hierbij rekening mee dat in dat geval misschien niet alle functies werken. Deze gegevens worden opgeslagen voor een periode van 26 maanden. Informatie gegenereerd door cookies betreffende uw gebruik van deze website (inclusief uw IP adres) worden overgebracht en bewaard op Google servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van deze website te beoordelen, en brengt verslag uit over activiteiten op de website aan de beheerders ervan. Google kan gegevens vrijgeven aan derden als de wet hierom vraagt of als derden gegevens verwerken in naam van Google. Google gaat uw IP adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bezit. U kunt het privacybeleid van Google inzien via volgende link: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google heeft een extensie ontwikkeld voor uw browser waarmee u kunt voorkomen dat Google Analytics JavaScript uw gegevens verwerkt (ga.js, analytics.js, dc.js). Die kunt u hier downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Dit zijn marketing cookies van derden (Google). https://policies.google.com/privacy
Facebook fr, reg_fb_ref, sb, reg_fb_gate, _js_reg_fb_ref, datr, wd, reg_ext_ref, _js_datr, _js_fr, _js_reg_fb_gate, _js_reg_ext, ref, act, checkpoint, locale, pnl-data2, c_user, xs, pl, spin, dpr, _fbp Facebook Dit zijn tijdelijke en permanente cookies die Facebook gebruikt om advertentie aanbieders te informeren over uw bezoek aan onze website zodat zij hun advertenties kunnen aanpassen aan uw interesses. Met deze cookies kunnen we ook een link maken naar Facebook pagina’s. Dit zijn functionele en marketing cookies van derden (Facebook). https://www.facebook.com/policies/cookies/
Facebook Pixel cookie tr Facebook Dit is een tijdelijke cookie die Facebook gebruikt om activiteiten op websites bij te houden en om toekomstige Facebook reclame aan deze gebruikers aan te passen. Hiermee kunnen wij een marketing campagne ontwikkelen. Dit zijn functionele en marketing cookies van derden (Facebook). https://www.facebook.com/policies/cookies/
Cookie Google instellingen en advertenties DV, NID, 1P_JAR, CONSENT, DSID, IDE Google Dit zijn tijdelijke en permanente cookies die Google gebruikt om uw instellingen te onthouden en andere informatie voor het personaliseren van advertenties. Hiermee kunnen advertenties gebaseerd worden op wat relevant is voor de gebruiker, verslagen geoptimaliseerd worden over de uitvoering van marketing campagnes en advertenties geselecteerd worden voor gebruikers. Hiermee kan Google Maps weergegeven worden. Dit zijn marketing cookies van derden (Google). https://policies.google.com/privacy
YouTube cookies VISITOR_INFO1_LIVE, GPS, YSC, PREF, SAPISID Google Dit zijn tijdelijke en permanente cookies die Google gebruikt om informatie te verzamelen over het bekijken van video’s op YouTube Dit zijn marketing cookies van derden (Google). https://policies.google.com/privacy
HotJar _hjTLDTest HotJar Wanneer het Hotjar script gebruikt wordt, proberen we de route van cookies die we nodig hebben te bepalen, in plaats van de naam van de host van de site. Dit doen we om cookies te mogen delen tussen subdomeinen (waar toepasselijk). Om dit vast te stellen proberen we cookie _hjTLDTest op te slaan bij verschillende alternatieve onderliggende URLs totdat het lukt. Daarna wordt dit cookie verwijderd. Dit zijn marketing cookies van derden (HotJar). https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
The Hotels Network _gid, thn_id The Hotels Network De unieke ID wordt aangemaakt om browser en apparaat anoniem te identificeren zodat aanbevelingen gedaan kunnen worden voor bepaalde producten gebaseerd op statistische gegevens en internetgedrag. Dit zijn marketing cookies van derden (The Hotels Network).
Sessie PHPSESSID Internal Dit is een tijdelijke cookie die we gebruiken om het bezoek aan de site in overeenstemming te houden met vereisten van de website. Dit is een intern sessie cookie
Veiligheid _csrf Internal Cross-site request forgery cookie voorkomt het gevaar van cross-site scripting (XSS). “Cross-site request forgery” intern cookie
Instellingen cookies_potvrda Internal Dit cookie verslag wordt gebruikt om het besluit van de gebruiker over gegevensverwerking op de website vast te leggen.arrow-down-icon
×

Deze website maakt gebruik van cookies

De website www.maistra.com/nl maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. De instellingen voor cookies kunt u in uw browser aanpassen. Wij bevelen aan de voorgestelde instelling te accepteren, waarover u meer informatie kunt vinden op onze pagina met het privacybeleid.


Verplichte cookies

Cookies die wij gebruiken om uw gebruik van de posao.maistra website snel, prettig en veilig te houden. Het gebruik van deze cookies is noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet uitgeschakeld worden.


Cookies voor advertenties

Deze cookies worden gebruikt om voor u relevante advertenties te tonen. Zij voorkomen onnodige herhaling van dezelfde advertenties en zorgen voor een juiste weergave van advertenties gebaseerd op uw voorkeuren.


Cookies voor anonieme analyse.

Met deze cookies kunnen we het aantal bezoeken en de oorsprong ervan monitoren zodat we de effectiviteit van de website kunnen meten en verbeteren. Hiermee kunnen we een beeld krijgen welke pagina‘s populair zijn en welke minder bezocht worden. Dit helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en wat het resultaat is van onze marketing activiteiten. Alle informatie verzameld door deze cookies zijn gegroepeerd en anoniem.


Google Analytics

Google Analytics gebruikt Javascript codes die dienen om informatie op te slaan over websites die de gebruiker bezoekt (bijv. URL website). Javascript codes gebruiken HTTP cookies om de werking/interactie van gebruikers op vorige pagina‘s te „onthouden“. Google Analytics gebruikt de volgende JavaScripts: gtag.js, analytics.js en ga.js

Ik wil Google Analytics uitschakelen